Doxycycline

Köpa Doxycycline

köpa doxycycline

 

 

Detta läkemedel används för att behandla en mängd olika bakteriella infektioner. Inklusivedem som orsakar
akne. Detta läkemedel används också för att förebygga malaria. Dettaläkemedel är känd som en tetracyclinea
ntibiotikum. Det fungerar genom att stoppatillväxten av bakterier.
Detta antibiotikum behandlar endast bakteriella infektioner. Det fungerar inte förvirusinfektioner (t.ex.
förkylning. influensa). Onödig användning eller missbruk av någonantibiotika kan leda till minskad effekti
vitet.
Andra användningsområden: I
det här avsnittet innehåller användning av detta läkemedelsom inte anges i den godkända professionell märk
ning av drogen men som kan förskrivasav din hälso-och sjukvårdspersonal. Använda detta läkemedel för ett s
jukdomstillstånd somanges i det här avsnittet endast om det så har ordinerats av din hälso-ochsjukvårdsper
sonal.
Detta läkemedel kan också användas för att behandla en viss hud villkor (rosacea).
Detta läkemedel är bäst tas genom munnen på fastande mage. minst 1 timme före eller 2timmar efter en målti
d, vanligen 1 eller 2 gånger dagligen eller enligt instruktioner från dinläkare. Ta detta läkemedel med et
t helt glas vatten (8 uns/240 milliliter) såvida
inte annars.Om magbesvär uppstår, kan tar det med mat eller mjölk hjälpa. Doxycycline kan dock intefungera
r bra om du tar det med mat eller mjölk (eller något hög i kalcium – mer detaljernedan), så fråga din läka
re eller apotekspersonal om du kan ta det på
så sätt. Ligg inte i 10minuter efter intag av detta läkemedel.

Doxycycline kommer som en vanlig och en bestruket kapsel, en tablett, en sirap och ensuspension (flytande)
, allt för att ta via munnen. Doxycycline är oftast en eller två
gånger endag. Dricka ett helt glas vatten med varje dos av kapsel eller Tablet
PC. Om din mage blirupprörd när du tar doxycycline, kan du ta det med mat eller mjölk. Dock kan tar doxycy
clinemed mjölk eller mat minska mängden läkemedel absorberas från magen. Tala med dinläkare eller apoteksp
ersonal om det bästa sättet att ta doxycycline om magen blir upprörd.Följ anvisningarna på recept etikette
n noga och fråga din läkare eller apotekspersonal attförklara någon del som du inte förstår. Ta doxycyclin
e exakt som riktad. Ta inte mer ellermindre av det eller ta det oftare än ordinerats av din läkare.
Skaka den sirap eller fjädring väl före varje användning att blanda medicinen jämnt.
Om du tar doxycycline för förebyggande av malaria, börja ta det 1 eller 2 dagar innan dureser till ett omr
åde där det finns malaria. Fortsätta att ta doxycycline för 4 veckor efter attha
lämnat området där det finns malaria. Du ska inte ta doxycycline för förebyggande avmalaria i mer än 4 mån
ader.
Fortsätt att ta doxycycline även om du mår bra. Ta alla medicin tills du är färdig, om
inte dinläkare säger du annars.

Läkare ordinera doxycycline för
att förebygga malaria och behandla ett brett spektrum avinfektioner, inklusive:
Lunginflammation och andra luftvägsinfektioner
Borrelia
Hudinfektioner
Infektioner som rör könsorganen och urinvägsinfektioner (UVI)
Mjältbrand (efter inhalational exponering)
Doxycycline fungerar genom att förhindra uppkomst och spridning av bakterier.
Liksom alla antibiotika, kommer doxycycline inte behandla förkylningar, influensa. eller andrainfektioner
orsakas av virus eller svampar.
En 2014 studie fann att en låg dos av 40 milligram (mg) långsam
frisättning doxycyclinedagligen kan vara en effektiv och säker behandling för okulär rosacea eller rosacea
sompåverkar ögonen.