Clomid

Köpa clomid

köpa clomid

 

Den workup och behandling av kandidater för CLOMID terapi bör övervakas av läkareerfarenhet av förvaltning
av gynekologisk eller endokrina sjukdomar. Patienter bör väljasför behandling med CLOMID först efter nogg
rann diagnostisk utvärdering (se indikationeroch behandling). Planera av terapi bör beskrivas i förväg. Hi
nder för att
uppnå målet medterapin måste vara uteslutna eller relevant behandling innan du börjar CLOMID. Detterapeuti
ska målet bör balanseras med potentiella risker och diskuteras med patienten ochandra inblandade i att upp
nå en graviditet.
Ägglossningen ofta inträffar från 5 till 10 dagar efter en kurs av CLOMID. Samlag bör varaplanerat att sam
manfalla med den förväntade tidpunkten för ägglossning. Lämpligaundersökningar för att fastställa ägglossn
ingen kan vara användbart under denna tid.

Detta läkemedel används för behandling av infertilitet hos kvinnor. Det fungerar genom attstimulera en ökn
ing av hormoner som stöder tillväxt och frisläppandet av ett moget ägg(ägglossning). Detta läkemedel rekom
menderas inte för kvinnor vars äggstockarna intelängre göra ägg ordentligt (primära hypofysen eller äggsto
ckssvikt).
Klomifen måste tas genom munnen exakt som riktad av din läkare för
att vara mesteffektiva. Det är viktigt att noga följa din doseringsschema.
Din dosering är baserad på ditt medicinska tillstånd och svar på behandling. Ta inte detoftare eller för l
ängre tid än ordinerats av din läkare. Långvarig behandling med dettaläkemedel rekommenderas inte och bör
inte vara mer än 6 cykler.
Du kan dirigeras till protokollföra din kroppstemperatur. utföra ägglossning tester, ochkorrekt tid samlag
för bästa resultat. Fråga din läkare om du har några frågor.
Magbesvär, uppblåsthet. buk/bäcken fullhet, spolning (“värmevallningar”), ömhet i brösten,huvudvärk. eller
yrsel kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras,meddela din läkare eller apoteks
personal omedelbart.
Kom
ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har dömt attnyttan för dig är stö
rre än risken för biverkningar. Många människor som använder dettaläkemedel har inte allvarliga biverkning
ar.

Obs: Denna sida innehåller information om biverkningar av clomiphene. Några av dedosering formulär som ing
år i det här dokumentet kan inte tillämpas på varumärketClomid.
Inte alla biverkningar för Clomid kan rapporteras. Du bör alltid rådfråga en läkare ellersjukvårdspersonal
för medicinsk rådgivning. Biverkningar kan rapporteras till FDA här.
Utöver dess nödvändiga effekter, kan vissa oönskade effekter orsakas av klomifen (denaktiva ingrediensen i
Clomid). I händelse av att någon av dessa biverkningar inträffar, kande kräva läkarvård.
Du bör kontrollera med din läkare omedelbart om något av dessa biverkningar inträffarnär du tar clomiphene
:
Mer vanligt
Uppblåsthet
magen eller bäckensmärta
Om någon av följande biverkningar inträffar medan du tar clomiphene, kontrollera med dinläkare eller sjuks
köterska så snart som möjligt:
Mindre vanliga eller sällsynta
Dimsyn
minskad eller dubbel syn eller andra synproblem
ser ljusblixtar
känsligheten hos ögon för ljus
gula ögon eller hud
Några av de biverkningar som kan uppstå med clomiphene kanske inte behöver läkarvård.Som justerar din krop
p till medicin under behandling kan dessa biverkningar går bort. Dinhälso-och sjukvårdspersonal kan också
kunna berätta om olika sätt att minska ellerförhindra några av dessa biverkningar.